Interkit AS – generelle salgs og leveringsbetingelser

Utover kjøpslovens bestemmelser er alle salgsbetingelser i henhold til Norsk standard NS 8409:2008 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer” Disse er tilgjengelige fra Standard Norge www.standard.no

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Alle priser som er oppgitt er uten merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje mm) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, vil normalt oppgis før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.

Interkit AS har salgspant i alle varer inntil salgssummen for varen er fullstendig betalt (inklusiv eventuelle ekstrakostnader som gebyrer, salærer og eller kostnader forbundet med inndrivelse av fordringer).

Leveringsbetingelser oppgis i som «ex works» fra Interkit AS sitt lager på Skedsmokorset dersom ikke annet er avtalt.

Dersom levering av varene krever bil med lift eller kranbil må dette oppgis ved bestilling. Dette vil medføre ekstrakostnader. Utelates denne informasjonen vil varene kunne bli returnert til godsterminal for omlasting og kjøper vil bli belastet i etterkant for alle kostnader.

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.

Endringer av ordre, herunder også avbestilling, skal alltid gjøres skriftlig. Interkit AS vil så langt det er mulig forsøke å imøtekomme endringer. Mulighetene for dette vil måtte vurderes i hvert tilfelle individuelt. For varepartier spesifikt bestilt for kunde med kundes identitet (sourcing) gjelder andre betingelser – se dette punktet.

Ved mottak av ordrebekreftelse der for eksempel ved kjøp av lagerprodukter må alle eventuelle endringer meddeles innenfor neste arbeidsdag etter mottak av ordrebekreftelsen. Dersom det ikke er meldt innvendinger mot ordrebekreftelsen regnes ordren som akseptert i sin helhet, og ordrebekreftelsen er å betrakte som en bindende kontrakt.

Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestillingstidspunkt, vil varene bli sendt til kjøpers faste adresse. Merkostnader i forbindelse med feil eller mangelfullt oppgitte leveringsadresser belastes kjøper i sin helhet.

NS 8409 §12 angir at det er kjøpers ansvar å kontrollere varer ved mottak. Eventuelle synlige skader på varer/emballasje skal anmerkes på fraktbrev eller følgeseddel før varene utkvitteres. Det kreves dessuten ofte dokumentasjon i form av fotos e.l. for å lettere kunne gjøre regress gjeldende bakover i varekjeden – så dette tilstrebes.

Andre reklamasjoner knyttet til mottak av varer skal varsles innen 48 timer. Ved gyldig reklamasjonsgrunnlag der varer skal erstattes er det kjøpers ansvar å påkoste transport på returvarer tilbake til lager men erstatningsvarer vil bli levert kostnadsfritt. Ved eventuell henting av varer fra lager er det kjøpers ansvar å sjekke at varene er i henhold til ordre på stedet. Erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset til material (ikke arbeid) og oppad begrenset til faktura verdi.

Alle reklamasjoner skal med mindre annet er avtalt meddeles skriftlig. Eventuelle muntlige avtaler vedrørende reklamasjoner skal kun gå via reklamasjonsansvarlig saksbehandler ved Interkit AS, men MÅ allikevel bekreftes så snart som mulig i etterkant bekreftes skriftlig via epost med den person som er kontaktet i Interkit AS.

Ved bestilling av varer som ikke er lagervare (sourcing) kreves en forskuddsbetaling tilsvarende minst 30% av totalbeløpet på ordre. Når beløpet er innbetalt og synlig på selgers konto vil ordre bli satt i gang for levering til kjøpers adresse.

Ved sourcingoppdrag plikter kjøper å underrette selger om alle sentrale punkter ved varens beskaffenhet som er av betydning for varens sluttelige utseende, hensikt og formål. Dersom dette ikke foreligger, er selger fri for ansvar ved eventuelle krav eller problemer som skulle oppstå i etterkant rundt varen. Tekniske tegninger, spesielle kvalitetskrav og kontrolltester, andre relevante testspesifikasjoner, råvarekrav og liknende skal oppgis på forhånd og senest før ordren plasseres – slik at alle forhold er inkludert i tilbudet.

Det innbetalte beløpet er også et avbestillingsgebyr og vil ikke bli tilbakebetalt ved en eventuell avbestilling. Videre vil dessuten alle utviklingskostnader, og kostnader for produksjon av verktøy, prototyper og utfallsprøver belastes kjøper dersom prosjektet ikke fullbyrdes med en bestilling på det minste oppgitte bestillingsantall. Ved bestilling vil utviklingskostnader motregnes inn i prisen (krediteres) på varepartiet.

Kjøper plikter å gjøre seg kjent med garantibetingelser og monteringsmanualer for det aktuelle produkt som er levert av selger. Ved usikkerhet skal selger kontaktes for veiledning. Ved feil montering vil ikke produktgarantien lenger gjelde.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke
oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.